Privacy Statement

Jaap Backx PT is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant. Voor Jaap Backx PT is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Jaap Backx PT wil u d.m.v. dit Privacy Statement informeren over de doeleinden waarvoor Jaap Backx PT uw persoonsgegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Jaap Backx PT respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site jaap-backx-pt.nl Jaap Backx PT spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven.

Uw rechten

Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres via ons contactformulier of rechtstreeks via info@jaap-backx-pt.nl.

Beveiliging gegevens

Jaap Backx PT maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking

Jaap Backx PT verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden.

Bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Jaap Backx PT haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Cookies

De website jaap-backx-pt.nl maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn te beschouwen als data die de Jaap Backx PT server naar uw browser stuurt die dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de Jaap Backx PT website. In uw browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen.

Wijzigingen

Jaap Backx PT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement.

Links

Onze site kunnen links naar de websites van onze zusterbedrijven, samenwerkende partners en naar websites van derden bevatten. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Vragen of verzoeken

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, stel ons dan daarvan op de hoogte viainfo@Jaap Backx PT.nl

Diversen

De Privacy Statement kan te allen tijde door Jaap Backx PT aangepast worden. Jaap Backx PT adviseert u daarom het Privacy Statement regelmatig te bekijken. Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda.

Privacy verklaring

Deze website wordt beheerd door Jaap Backx. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Jaap Backx PT persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect wanneer u ons benadert. Jaap Backx PT zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Jaap Backx PT bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten;

Indien u geen marketinginformatie van jaap-backx-pt.nl wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres: info@jaap-backx-pt.nl Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@jaap-backx-pt.nla